ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์โปสเตอร์ Lab Safety


ไฟล์เอกสารโปสเตอร์ Lab Safety

Safety 1 เหตุใดจึงต้องมีการป้องกันอันตรายในห้องปฎิบัติการ

Safety 2 การป้องกันอันตรายในห้องปฎิบัติการ

Safety 3 การแต่งกายและการป้องกันตนเอง

Safety 4 การจัดการและวิธีการป้องกันตน

Safety 5 การป้องกันตนจากภัยธรรมชาติ

Safety 6 การรณรงค์ความปลอดภัยและการจัดการสารเคมี

Safety 7 ประเภทของไฟ

Safety 8 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Safety 9 การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายในห้องปฏิบัติการ

Safety 10 ESPRel checklists

Safety 11 การจำแนกสารเคมมีไวไฟ

Safety 12 สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

Safety 13 สัญลักษณ์ระบบ UN กันเถอะ

Safety 14 MSDS

Safety 15 NFPA

Safety 16 การจัดเก็บสารเคมี

Safety 17 ของเสียจากห้องปฏิบัติการ

Safety 18 การแบ่งประเภทของเสีย

Safety 19 การจัดการของเสีย

Safety 20การใช้งานฐานข้อมูลผู้ประกาศ : นายอรรถชัย โฆษณสันติ

วันที่ 2 พ.ย. 60 เวลา 13:08 น.

CMU Waste Track

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :