ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ “การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ครั้งที่ 1”


กำหนดการ

การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ  ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

*************************************************************

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560

 

08.30 - 08.45 น.      ลงทะเบียน

 

08.45 – 09.00 น.       ทดสอบก่อนการอบรม

 

09.00 – 10.30 น.     หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

                              - ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45 12.15 น.      หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (ต่อ)

                              - บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 

12.15 – 13.15 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.15 – 14.45 น.      หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำไปปฎิบัติ

- การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

 

14.45 – 15.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

 

15.00 – 16.30 น.      หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนาไปปฏิบัติ (ต่อ)

- สาระสาคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ                                       

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

 

08.30 - 09.00 น.      ลงทะเบียน

 

09.0010.30 น.       หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

                              - การตรวจสอบความปลอดภัย

                              - การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการเฝ้าสังเกตงาน

 

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45 12.15 น.      หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน (ต่อ)

                              - การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

 

12.15 – 13.15 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.15 – 14.45 น.      หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย

- การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

- การป้องกันและระงับอัคคีภัย

- การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

- การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

- การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารรังสี

 

14.45 – 15.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

 

15.00 – 16.30 น.      หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย

- การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารชีวภาพ

- การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์

- การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง

- การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล                                     

 

หมายเหตุ   :

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- อัตราค่าลงทะเบียน (จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 60 ท่าน)

          บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    2,000 บาท/ท่าน

          บุคคลภายนอก                       2,500 บาท/ท่าน

- ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมได้ที่อีเมล์ itsaworn.p@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 053 – 94 3600 ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

- ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้าอบรมอย่างน้อย 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม


ผู้ประกาศ : นายอาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล

วันที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 11:45 น.

ไฟล์โปสเตอร์ Lab Safety


ไฟล์เอกสารโปสเตอร์ Lab Safety

Safety 1 เหตุใดจึงต้องมีการป้องกันอันตรายในห้องปฎิบัติการ

Safety 2 การป้องกันอันตรายในห้องปฎิบัติการ

Safety 3 การแต่งกายและการป้องกันตนเอง

Safety 4 การจัดการและวิธีการป้องกันตน

Safety 5 การป้องกันตนจากภัยธรรมชาติ

Safety 6 การรณรงค์ความปลอดภัยและการจัดการสารเคมี

Safety 7 ประเภทของไฟ

Safety 8 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Safety 9 การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายในห้องปฏิบัติการ

Safety 10 ESPRel checklists

Safety 11 การจำแนกสารเคมมีไวไฟ

Safety 12 สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

Safety 13 สัญลักษณ์ระบบ UN กันเถอะ

Safety 14 MSDS

Safety 15 NFPA

Safety 16 การจัดเก็บสารเคมี

Safety 17 ของเสียจากห้องปฏิบัติการ

Safety 18 การแบ่งประเภทของเสีย

Safety 19 การจัดการของเสีย

Safety 20การใช้งานฐานข้อมูลผู้ประกาศ : นายอรรถชัย โฆษณสันติ

วันที่ 2 พ.ย. 60 เวลา 13:08 น.

CMU Waste Track

รหัสผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :